Ban quản lý nghĩa trang

1. Cơ cấu tổ chức: - 01 Trưởng ban;

                                - 01 đến 02 phó trưởng ban;

                                - Các cán bộ, công nhân viên, người lao động.

2. Chức năng, nhiệmvụ:  (nội dung đang cập nhật)