Đội vệ sinh

Số điện thoại: (028) 37 827 739

1. Cơ cấu tổ chức: - 01 Đội trưởng ;

                                - 01 đến 02 phó đội trưởng

                                - Các cán bộ, công nhân viên.

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện quét, thu gom rác đường phố, rác sinh hoạt, rác y tế và công tác dịch vụ vệ sinh môi trường, theo qui trình của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo hợp đồng Công ty đã ký kết;

- Xúc hốt giao rác lên phương tiện vận chuyển;

- Phát hoang, dãy cỏ, dọn xà bần nhằm đảm bảo vệ sinh thuộc phạm vi quét thu gom rác do đơn vị đảm nhiệm;

- Thu gom rác kênh rạch theo hợp đồng hoặc chỉ đạo của Ban giám đốc;

- Tổng vệ sinh theo qui định của cơ quan thẩm quyền;

- Tham gia nghiệm thu công tác thực hiện;

- Đề xuất danh mục công trình cần quét thu gom rác;

- Quản lý, bảo dưỡng, sử dụng các loại xe chuyên dụng, công cụ lao động, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho công tác được an toàn hiệu quả;

- Đề xuất các định mức kinh tế kỹ thuật, nguyên nhiên vật liệu, công cụ có liên quan đến nhiệm vụ của Đội;

- Thương thảo với UBND các xã-thị về hợp đồng thu gom rác sinh hoạt đối với các hộ dân;

- Nhận và phát bảo hộ lao động, dụng cụ lao động cho công nhân trong phạm vi định mức;

- Đề xuất bổ sung hoặc giảm bớt lao động của Đội;

- Chủ động tìm đối tác để tạo thêm các đơn hàng cho hoạt động của Đội;

- Các công tác liên quan và công tác khác khi được giao.