Phòng Tài chính-Kế toán

Số điện thoại: (028) 37 827 509

1. Cơ cấu tổ chức : - 01 Trưởng phòng

                                 - 01 Kế toán trưởng

                                 - 01 Phó trưởng phòng

                                 - Các cán bộ, nhân viên.

2. Chức năng

- Thu thập thông tin, phản ánh đầy đủ ngiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh rõ ràng, chính xác, đúng thời gian quy định;

- Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế tài chính;

- Số liệu phải phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị; số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán kỳ trước;

- Tham mưu cho Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trong việc huy động vốn, sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ kế toán, hồ sơ chứng từ liên quan đầy đủ;

- Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ kế toán đối với các đơn vị thuộc Công ty;

- Thẩm tra các định mức kinh tế kỹ thuật;

- Thẩm tra các dự toán, hợp đồng, các quyết toán và chứng từ liên quan trước khi tạm ứng vốn và trước khi thanh toán tiền.