Công khai tài chính

BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH NĂM 2022

BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH NĂM 2022

15:40 | 10/04/2023
BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH NĂM 2022
Xem file PDF
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

15:38 | 10/04/2023
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022
Xem file PDF
Báo cáo giám sát tài chính năm 2021

Báo cáo giám sát tài chính năm 2021

16:17 | 04/05/2022
Báo cáo giám sát tài chính năm 2021
Xem file PDF
BÁO  CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

16:13 | 04/05/2022
Báo cáo tài chính năm 2021
Xem file PDF