Đội vận chuyển

Số điện thoại: (028) 37 827 739

1. Cơ cấu tổ chức: - 01 Đội trưởng ;

                                - 01 đến 02 phó đội trưởng

                                - Các cán bộ, công nhân viên.

2. Nhiệm vụ:

-  Thực hiện nhận và vận chuyển rác từ các điểm tập kết rác đến các điểm đổ rác theo quy định của hợp đồng do Công ty ký kết;

- Thu gom vận chuyển rác đối với các cơ quan đon vị, hộ dân theo hợp đồng;

- Tham gia tổng vệ sinh theo quy định của cơ quan thẩm quyền;

- Vận chuyển nước sạch đến giao tại các địa điểm nhận nước; các đơn vị trên địa bàn theo kế hoạch của huyện;

- Vận chuyển nước, rác đúng thời gian, địa điểm qui định;

- Thu tiền trong việc cung cấp nước, thu gom rác nộp về phòng Tài chính – Kế toán Công ty kịp thời;

- Lập thủ tục tạm cấp nhiên liệu cho xe vận chuyển nước, rác trên cơ sở định mức được duyệt;

- Quản lý, bảo dưỡng, sử dụng các loại xe chuyên dụng, công cụ lao động, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho công tác được an toàn và hiệu quả;

- Đề xuất, giám sát, tham gia nghiệm thu việc sửa chữa bảo trì phương tiện vận chuyển;

- Đề xuất các định mức kinh tế kỹ thuật, nguyên vật liệu, công cụ có liên quan đến nhiệm vụ của Đội;

- Nhận và phát bảo hộ lao động cho công nhân;

- Chủ động tìm đối tác để tạo thêm các đơn hàng cho hoạt động của Đội;

- Tham gia nghiệm thu công tác thực hiện;

- Đề xuất bổ sung hoặc giảm bớt lao động thuộc Đội ;

- Các công tác liên quan và công tác khác khi được giao ;