Đội Cây xanh

Số điện thoại: (028) 37 827 739

1. Cơ cấu tổ chức: - 01 Đội trưởng ;

                                - 01 đến 02 phó đội trưởng

                                - Các cán bộ, công nhân viên.

2. Nhiệm vụ:

-  Chăm sóc, bảo dưỡng, cắt tỉa cây xanh, hoa kiểng theo hợp đồng do Công ty ký kết;

-  Phát quang, dọn dẹp cây xanh hoa kiểng ở các tuyến đường, nơi công cộng khi gãy đổ hoặc nguy cơ gãy đổ phục vụ cho lưu thông và an toàn cho nhân dân hoặc khi có yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty;

- Quản lý, bảo dưỡng, sử dụng các loại xe chuyên dụng, công cụ lao động, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho công tác được an toàn và hiệu quả;

- Nhận và phát bảo hộ lao động, dụng cụ lao động cho công nhân trong phạm vi định mức;

- Mua phân bón, thuốc trừ sâu hoặc nguyên vật liệu, cây hoa kiểng phục vụ công tác được giao;

- Ươm cây hoa kiểng phục vụ cho công trình và kinh doanh;

- Đề xuất các định mức kinh tế kỹ thuật, nguyên vật liệu, công cụ có liên quan đến nhiệm vụ của Đội;

- Chủ động tìm đối tác để tạo thêm các đơn hàng cho hoạt động của Đội;

- Tham gia nghiệm thu công tác thực hiện;

- Đề xuất bổ sung hoặc giảm bớt lao động thuộc Đội;

- Các công tác liên quan và công tác khác khi được giao;