Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị

Số điện thoại: (028) 3782 9102

1. Cơ cấu tổ chức : - 01 Trưởng phòng

                                 - 01 đến 02 Phó trưởng phòng

                                 - Các cán bộ, nhân viên.

2) Chức năng :

- Tư vấn về công tác nhân sự và quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân sự toàn Công ty ;

- Kiểm tra việc thực hiện các nội qui, các qui chế nội bộ (trừ các qui chế quản lý kinh tế- kỹ thuật) ;

- Hướng dẫn các đơn vị về công tác tổ chức nhân sự; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật ;

- Quản lý công sở và tài sản được giao.