Cơ cấu tổ chức

  1. Hội đồng thành viên;
  2. Chủ tịch hội đồng thành viên;
  3. Giám đốc;
  4. Các phó giám đốc;

           + Phó giám đốc phụ trách Tổ chức-Hành chính-Quản trị.

          + Phó giám đốc phụ trách Sản phẩm công ích.

           + Phó giám đốc phụ trách Sản xuấ-Kinh doanh.

  1. Kiểm soát viên;
  2. Kế toán trưởng;
  3. Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc, gồm:

           + Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị.

           + Phòng Kế hoạch-Sản xuất kinh doanh.

          + Phòng Tài chính-Kế toán.

           + Phòng Tư vấn xây dựng-Kỹ thuật thi công.

           + Phòng Xúc tiến đầu tư-Quản lý dự án.

          + Đội vệ sinh.

           + Đội cây xanh.

           + Đội vận chuyển.

           + Các đội thi công xây lắp.

           + Ban quản lý nghĩa trang.