Các đội thi công xây lắp

1. Cơ cấu tổ chức: - 01 Đội trưởng 

                                - 01 đến 02 phó đội trưởng

                                - Các cán bộ, công nhân viên.

2. Nhiệm vụ:

-  Thi công, lập quyết toàn các công trình, hạng mục công trình theo hợp đồng do Công ty giao; tham gia nghiệm thu công tác thực hiện;

- Quản lý, bảo dưỡng, sử dụng các loại xe chuyên dụng, công cụ lao động, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho công tác được an toàn và hiệu quả;

- Đề xuất các định mức kinh tế kỹ thuật, nguyên vật liệu, công cụ có liên quan đến nhiệm vụ của Đội;

- Nhận và phát bảo hộ lao động, dụng cụ lao động cho công nhân trong phạm vi định mức;

- Chủ động tìm đối tác để tạo thêm các đơn hàng cho hoạt động của Đội;

- Đề xuất bổ sung hoặc giảm bớt lao động thuộc Đội;

- Các công tác liên quan và công tác khác khi được giao;